Laboratorul Materii Explozive și Articole Pirotehnice este un laborator de cercetare științifică care are și calitatea de laborator de încercare care satisface cerințele SR EN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR.

În cadrul acestui laborator se efectuează activități de cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, precum și servicii tehnico-științifice în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice.

În cadrul laboratorului se efectuează următoarele activități principale:

Activitate de cercetare științifică:

 • Cercetări privind modernizarea infrastructurii tehnice de încercare și evaluare a securității explozivilor și articolelor pirotehnice;
 • Evaluarea riscului integrat (de explozie/ocupațional/de atac terorist) specific infrastructurilor tehnice destinate depozitării materiilor explozive;
 • Managementul riscului specific activităților de utilizare a explozivilor și articolelor pirotehnice;
 • Cercetări aplicative privind testarea, evaluarea și expertizarea tehnică a explozivilor și  articolelor pirotehnice;
 • Îmbunătățirea nivelului tehnico-științific al infrastructurii metodologice în domeniul evaluării și gestionării riscului la utilizarea explozivilor și articolelor pirotehnice;
 • Dezvoltarea instrumentelor de modelarea grafo-analitică și de simulare virtuală a fenomenelor de tip explozie generate de utilizarea explozivilor și articolelor pirotehnice.
 • Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea ce privește tranziția de la deflagrare la detonare.
 • Cercetări privind identificarea substanțelor explozive pe baza detectării și examinării urmelor de amenințare, în vederea evaluării riscului de explozie atunci când sunt implicate substanțe periculoase de natură explozivă cu proveniență necunoscută.

 

Servicii tehnico-științifice privind:

 • Încercări și teste de laborator în regim acreditat și voluntar pentru:
  • Determinarea parametrilor fizico-chimici, balistici și de siguranță ai explozivilor și fitilelor;
  • Verificarea parametrilor electrici, de siguranță și de funcționare specifici capselor detonante, releelor întârzietoare și sistemelor de inițiere neelectrice;
  • Determinarea parametrilor îngrășămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot;
  • Încercări, verificări, măsurări funcționale și încadrarea în categorii a articolelor pirotehnice;
  • Alte încercări (distrugeri de materii explozive).

 

 • Calificări în vederea autorizării/instruiri și specializări pentru:
  • Pirotehnician
  • Artificier la lucrări de suprafață
  • Artificier de mină
  • Responsabil cu conducere și coordonarea lucrărilor de împușcare
  • Responsabil cu conducere și coordonarea lucrărilor de împușcare masive
  • Curs de specializare a inspectorilor de muncă în domeniul explozivilor și articolelor pirotehnice

 

 • Studii tehnice specifice (expertize tehnice, clasificarea explozivilor și bunurilor periculoase, testarea loturilor de exploziv etc.)

–       Determinarea rezistenţei la apă

–       Determinarea sensibilităţii la transmiterea detonaţiei

–       Determinarea vitezei de detonaţie

–       Determinarea securităţii şi fiabilităţii la temperaturi extreme

–       Metodă de verificare a modalităților de inițiere

–       Determinarea rezistenţei la presiune hidrostatică

–       Verificarea sensibilităţii la frecare

–       Determinarea sensibilităţii la impact

–       Determinarea compoziției chimice

–       Determinarea umidității

–       Determinarea densității

–       Determinarea stabilității chimice (Abel)

–       Determinarea stabilității termice

–       Determinarea capacităţii relative de lucru (prin metoda pendulului balistic)

–       Determinarea brizanţei (prin metoda Hess)

–       Determinarea capacităţii de lucru (prin metoda Trauzl)

–       Verificarea siguranței față de metan și praf de cărbune a explozivilor de siguranță

–       Determinarea vitezei de detonaţie

–       Determinarea sensibilităţii la iniţiere

–       Determinarea rezistenţei la apă

–       Determinarea sensibilităţii la transmiterea detonaţiei

–       Determinarea sensibilităţii la inițiere

–       Verificarea sensibilității la frecare

–       Determinarea sensibilităţii la impact

–       Determinarea duratei de ardere

–       Determinarea stabilității termice

–       Determinarea rezistenţei la tracțiune

–       Determinarea rezistenței la abraziune

–       Determinarea capacității de inițiere

–       Verificarea siguranței față de metan și praf de cărbune a fitilelor detonante antigrizutoase

–       Determinarea capacității de inițiere

–       Determinarea sensibilităţii la impact

–       Determinarea rezistenței la abraziune a reoforilor și a tuburilor de șoc

–       Determinarea rezistenței la fisurare la temperaturi reduse a reoforilor capselor detonante

–       Determinarea rezistenței mecanice a reoforilor a tuburilor de șoc, a conectoarelor, sertizărilor și a elementelor de închidere

–       Determinarea rezistenței la încovoiere

–       Determinarea rezistenței la deteriorare prin tăiere a reoforilor și a tuburilor de șoc

–       Determinarea rezistenței la cădere

–       Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică

–       Determinarea rezistenței la descărcare electrostatică

–       Determinarea capacității de inițiere echivalentă

–       Determinarea timpilor de întârziere

–       Verificarea parametrilor electrici (curent maxim de neaprindere, curent minim de aprindere sigur, impuls minim de aprindere sigură, rezistența electrică totală, tensiune de conturnare, capacitate electrică, rezistența izolației și a străpungerii izolației)

–       Determinarea vitezei undei de șoc în tubul de șoc

–       Determinarea neconductivității electrice a tubului de șoc

–       Verificarea siguranței față de metan a capselor detonante electrice

–       Verificarea capacităţii de iniţiere (brizanţa)

–       Verificarea rezistenţei la umiditate a capselor detonante pirotehnice şi releelor întârzietoare

–       Verificarea dimensională şi vizuală a capselor detonate electrice şi releelor întârzietoare

– Determinarea rezistenței la energie electrostatic

– Determinarea tranziției de la deflagrație la detonație

– Determinarea vitezei de ardere în condiții ambientale

– Combustibilii solizi pentru rachete. Determinarea golurilor și fisurilor

– Determinarea propietăților pulberii negre

–  Verificarea funcţionării obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestec pirotehnic (link site CEN)

–   Determinarea masei nete de amestec pirotehnic a obiectelor artizanale şi de distracţie (link site CEN)

–       Determinarea detonabilităţii îngrăşămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

–       Determinarea retenției de ulei la îngrășămintele chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

–       Determinarea materiilor combustibile la îngrășămintele chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

 • Incercari  in regim voluntar

Distrugeri de materii explozive

–       Distrugerea materiilor explozive prin explodare

–       Distrugerea materiilor explozive prin ardere

–       Distrugerea materiilor explozive prin dizolvare

 • Studii tehnice specifice

–          Testarea loturilor de materii explozive utilizate în aplicaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive / inflamabile

–          Clasificarea explozivilor de uz civil/articole pirotehnice/substanțe chimice

–          Expertizarea materiilor explozive implicate în producerea de accidente şi avarii

–          Încadrarea din punct de vedere al periculozităţii materiilor explozive şi articolelor pirotehnice

–          Expertize tehnice pentru elucidarea cauzelor de producere a accidentelor şi avariilor şi stabilirea măsurilor de securitate pentru evitarea unor astfel de evenimente

–          Evaluarea riscurilor în activitățile cu explozivi de uz civil și articole pirotehnice

–          Managementul riscului specific activităților cu exploziv de uz civil și articole pirotehnice

CALIFICARE ÎN MESERIA DE

 ARTIFICIER DE MINĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

a)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

b)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

c)     certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

d)     aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

e)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

f)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier de mină.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: insemex@insemex.ro

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Artificier la lucrări de suprafață

CALIFICARE ÎN MESERIA DE ARTIFICIER

LA LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

g)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

h)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

i)      certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

j)      aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

k)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

l)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier la lucrări de suprafaţă.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: insemex@insemex.ro

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Pirotehnician

CURS ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA

PIROTEHNICIAN

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

a)     Cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact (în original);

b)    Copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/ certificat/ adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase (xerox);

c)     Certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos” (în original);

d)    Aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de pirotehnician (în original), emisă de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor pentru domeniul psihologiei muncii cu cod de parafă valid;

e)     Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie (formularul se completează la  INCD INSEMEX Petroşani) ;

f)     Copie buletin / Carte de Identitate (xerox).

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 800.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de pirotehnician.

            Detaliile privind tariful si durata cursului vor fi disponibile în curand.

Persoană de contact dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Instruiri:

– Instruire de specialitate pentru domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice

Specializări:

– Coordonarea lucrărilor de împușcare

 

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCARE”

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

–       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

–          copie act de identitate;

–          copie diplomă studii;

–          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

 

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

– Coordonarea lucrărilor de împușcări masive

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCĂRI MASIVE”

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor împuşcări masive”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la  cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

–       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

–          copie act de identitate;

–          copie diplomă studii;

–          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

Conducere:
Şef Laborator – dr.habil.ing. Gabriel VASILESCU – CS I, tel.0724/4343017, 0254/541561, 0372030508,e-mail: dragos.vasilescu@insemex.ro

Colectiv:
dr.ing. Daniela RUS – CS III, tel.0730004421, e-mail: daniela.rus@insemex.ro

drd.ing. Ciprian JITEA– CS, tel.0743130988, e-mail: ciprian.jitea@insemex.ro

drd.ing. Cristian RĂDEANU – A.C., tel.0721213879, e-mail: cristian.radeanu@insemex.ro
tehn. Claudia MIRON – TII, tel.0721802019, e-mail: claudia.miron@insemex.ro

tehn. Claudia CACOVEAN – TII, tel.0788632315, e-mail: claudia.cacovean@insemex.ro

tehn. Mircea GRECEA – TIII, tel.0734382906, e-mail: mircea.grecea@insemex.ro

tehn. Adrian LAPCSAK – TI, tel.0723873145, e-mail: lapcsak.adrian@insemex.ro

tehn. Nicolae ȘERBAN – TI, tel.0745149951, e-mail: nicolae.serban@insemex.ro

artif. supr. Petre HUREZ, tel.0726933317, e-mail: petre.hurez@insemex.ro