Începând din anul 2007, Laboratorul de Protecţia Mediului este atestat de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţului de mediu pentru diferite domenii de activitate.

Scopul principal al laboratorului este acela de a efectua analize generale si inspectii de calitate în special privind protectia mediului, dar si unele servicii generale bazate pe suportul tehnic si stiintific oferite de catre specialistii ce activeaza în cadrul acestuia.

Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific în vederea obţinerii unor performanţe cu înalt caracter ştiinţific, asigurat prin personal calificat, aparate şi echipamente performante.

 • Certificat de Acreditare nr. LI 374/03.10.2017 emis de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR însoţit de Anexele nr. 2, 4 şi 10.
 • Certificat de atestare nr 46 / 16.10.2015 emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.
 • Certificatul de înregistrare pentru INCD INSEMEX – Petroşani, înscris ca persoană juridică în Registrul Naţional al evaluatorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 288 pentru elaborarea Rapoartelor de Impact de Mediu și Bilanţurilor de Mediu emis la data de 13.10.2015
 • Certificat de recunoaştere nr. 10/14.01.2015 emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Direcţia Politici Industriale şi Competitive pentru a efectua următoarele activităţi:

– Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;

– Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containerele mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto;

– Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie a benzinei şi la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor.

 • Certificat de recunoaştere nr. 4/14.01.2015 emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Direcţia Politici Industriale şi Competitive pentru inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora.

– întocmirea de studii pentru obiective noi sau care urmează a fi modernizate – studii de evaluare a impactului asupra mediului, documentaţii pentru obţinerea de notificări sau avize de gospodărirea apelor;

– elaborarea de documentaţii de mediu pentru obiective aflate în funcţiune – bilanţuri de mediu nivel 0, I si II;

–  studii pentru obţinerea autorizaţiilor de gospodărirea apelor;

– consultanţă pe probleme şi legislaţie de protecţia mediului, gospodărirea apelor, analize de laborator şi toate domeniile ce au legătură cu acestea;

– emiterea de Avize Tehnice COV pentru proiecte tehnologice la staţiile de distribuţie carburanţi şi terminale, incluzând instalaţii, echipamente şi dispozitive pentru recuperarea emisiilor de compuşi organici volatili şi limitarea evacuării lor în atmosferă;

– emiterea de Certificate de Inspecţie Tehnică COV în exploatare, pentru staţii de distribuire carburanţi şi terminale;

– efectuarea de determinări, măsurători şi analize pentru diverşi poluanţi din atmosferă;

– efectuarea de determinări de noxe profesionale la locurile de muncă

1. CERCETARE – DEZVOLTARE

 • Elaborarea documentaţiilor privind impactul asupra mediului;
 • Elaborarea documentaţiilor privind bilanţul de mediu nivel 0, I şi II şi Rapoarte la Bilanţul de mediu;
 • Documentaţii privind elaborarea soluţiilor tehnice de prevenire şi combatere a poluanţilor atmosferici;
 • Elaborarea de tehnologii şi tehnici de predicţie, prevenire, remediere, reabilitare şi reconstrucție ecologică a zonelor afectate de factori antropici;
 • Elaborarea documentaţiilor de gospodărire a apelor;
 • Planuri de refacere a mediului pentru activitatiile industriale in concordanta cu legislatia actuala (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protectiei mediului, etc.);
 • Întocmirea Fisei de prezentare si a declaratiei, necesară emiterii autorizatiei de mediu;
 • Studii privind evaluarea gradului de poluare a factorilor de mediu din perimetrele agenţilor economici.

2. SERVICII DE SPECIALITATE

 • Monitorizarea integrata a factorilor de mediu
 • Prognoza dispersiei poluanţilor prin utilizarea soft-urilor specializate
 • Expertiza stării de poluare pentru apă, aer, sol, în vederea stabilirii impactului activităţii antropice asupra mediului (studii de impact, bilanţuri de mediu)
 • Întocmirea Programului de conformare, parte integranta din autorizatia de mediu;
 • Sustinerea proiectelor si documentatiilor la Agentiile de Mediu din zona lucrarii;
 • Determinări de emisii de pulberi şi gaze toxice la sursele staţionare dirijate;
 • Determinări de pulberi respirabile, totale şi gaze toxice din atmosfera locurilor de muncă din industrie.
 • Determinări ale concentraţiilor de pulberi explozive şi/sau toxice;
 • Determinări de imisii de pulberi PM10 şi PM2,5 şi gaze toxice din mediul înconjurător;
 • Elaborarea de soluţii tehnice de prevenire şi combatere a pulberilor industriale şi a gazelor toxice;
 • Analiza tehnică a proiectelor şi inspecţia tehnică în exploatare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili (COV)  rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi staţii de benzină;
 • Elaborarea calculului cantităţii anuale de compusi organici volatili (COV) emisi în atmosferă  la staţiile de distribuţie carburanţi
 • Verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale personalului din diverse ramuri ale economiei naţionale, în scopul realizării unei orientări şi selecţii psihologice, în raport cu particularităţile activităţii şi cu condiţiile de muncă impuse de posturile de lucru
 • Elaborarea documentaţiilor de mediu pentru obţinerea avizelor / autorizaţiilor de mediu necesare realizării investiţiilor, aprobării funcţionării instalaţiilor / unităţilor economice, privatizării unităţilor economice;

 3. INSTRUIRE, ATESTARE, AUTORIZARE SI CERTIFICARE PERSONAL

 • Instruirea / reinstruirea, autorizarea/reautorizarea colectorilor şi laboranţilor de praf de la unităţile din industria minieră.

Conducere:

dr. ing. Angelica Călămar – cercetător ştiinţific gradul I – Şef laborator

e-mail:  angela.calamar@insemex.ro
mobil: 0727200775

Colectiv:

dr. ing. Marius Kovacs – cercetător ştiinţific gradul II

e-mail:  marius.kovacs@insemex.ro

Dr. Ing. Sorin Simion – Cercetător Științific gradul II

0254/541621 (int 128)

Email sorin.simion@insemex.ro