Laborator Analize Fizico-Chimice

Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific optim pentru a asigura obţinerea unor rezultate valide: aparate şi echipamente de înaltă performanţă, reactivi de calitate, metode de asigurare a calităţii rezultatelor, personal calificat.

Activităţile laboratorului se desfăşoară în baza contractelor directe cu agenţii economici și a parteneriatelor de cercetare  în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.

– Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:

Securitate și sănătate în muncă;

Protecția mediului;

Explozii de gaze/vapori/pulberi combustibile;

Medii explozive și/sau toxice datorate substanțelor chimice periculoase;

Explozivi de uz civil.

–  Analize fizico-chimice factori de mediu, combustibili lichizi și solizi, substanțe minerale, deșeuri, îngrășăminte chimice,  explozivi de uz civil, substanțe și preparate chimice periculoase.

– Determinarea noxelor profesionale chimice (gaze şi vapori) la locurile de muncă;

– Simulări/experimentări/modelări procese chimice și fizice;

– Asistență tehnică/consultanță în domeniile de activitate;

– Instruire și certificare personal din industria extractivă;

– Expertize tehnice privind evenimente (accidente) produse în sectoarele industrial și civil;

– Elaborarea versiunii române a standardelor europene în domeniul ATEX;

– Avizarea Proiectelor de Zonare Ex.

 • Încercări în regim voluntar:

Determinări toxicologice privind mediul de muncă;

Determinarea conținutului chimic de oxigen;

Analize privind calitatea și fertilitatea solului;

Determinarea permeabilității la gaze a materialelor cauciucate;

Determinarea comportării la foc a epruvetelor dispuse vertical în contact cu o sursă de aprindere sub formă de flacără mica;

Determinarea permeației îmbrăcămintei de protecție împotriva acțiunii agenților chimici;

Determinarea concentrației limită de oxigen, a presiunii maxime de explozie și a vitezei de creștere a presiunii pentru gazele combustibile.

 • Studii tehnice specifice:

Cercetarea condiţiilor de formare a atmosferelor potenţial explozive şi caracterizarea acestora, pentru agenţi economici care procesează, manipulează, transportă, depozitează substanţe şi preparate chimice inflamabile/combustibile.

Evaluarea riscului asociat substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

Evaluarea riscului de explozie pentru agenţi economici care desfăşoară activităţi cu pericol de formare a atmosferelor explozive.

Elaborarea Proiectelor de zonare Ex .

Elaborarea Documentului privind protecţia la explozie pentru agenţi economici.

 • Încercări acreditate:

Tipul de încercare

Material / produs

Determinarea materiilor în suspensie, a reziduurilor, a pierderilor la calcinare şi a cenusii Ape de suprafata, ape subterane, ape uzate

Sol

Nămoluri

Deşeuri

Substanţe minerale

Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi de apă Sol

Nămoluri

Deşeuri

Substanţe minerale

Determinarea conţinutului de dioxid de siliciu liber Pulberi sedimentate

Substanţe minerale

Deşeuri

Soluri

Nămoluri

Determinarea substantelor extractibile cu solventi Ape uzate

Ape de suprafaţă

Determinarea dimensiuni particulelor

 

Îngrăşăminte chimice  pe bază de azotat de amoniu
Determinarea retenţiei de ulei Îngrăşăminte chimice pe bază de azotat de amoniu
Determinarea compuşilor organici volatili  (COV) Aer ambiental

Atmosfera locurilor de muncă

Determinarea concentraţiei componenţilor gazoşi din atmosferă:

– hidrogen sulfurat,

– dioxid de sulf,

– oxid de carbon

– oxizi de azot

Aer ambiental

Atmosfera locurilor de muncă

Determinarea metalelor Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, Be, Bi, As, Ca, Li, Mg, Na, Sr, Sb, Ti, V, Se,TI) Ape subterane

Ape de suprafaţă

Ape uzate

Soluri

Substanţe minerale

Levigat deşeuri şi nămoluri

Determinarea hidrocarburilor alifatice saturare şi nesaturate, hidrogenului şi oxidului de carbon Gaze naturale

(Aer ambiental

Atmosfera minieră subterană)

Determinarea ionilor dizolvati (bromură, clorură, fluorură, azotat, azotit, fosfat, sulfat, litiu, sodiu, amoniu, potasiu, magneziu si calciu) Apă subterană

Apă de suprafaţă

Apă uzată

Determinarea dioxidului de carbon, oxigenului şi metanului. Aer ambiental

Atmosfera locurilor de muncă

Determinarea conţinutului de apă şi substanţă uscată,  substanţelor volatile, pierderii şi reziduului la calcinare şi carbonaţilor prin metoda termică de analiză Sol

Nămoluri

Deşeuri

Substanţe minerale

Determinarea metanului Amestecuri metan-aer
Determinarea PH–ului si a conductivitatii electrice

(pH 2¸12)

Apă subterană

Apă de suprafaţă

Apă uzată

Sol

Namol

Deşeuri

Îngrăşăminte chimice

Determinarea consumului biochimic de oxigen – (CBOn) pentru probe nediluate. Metoda electrochimica cu sonda. Ape subterane

Ape de suprafaţă

Ape uzate

Determinarea turbiditaţii

(metoda cantitativa)

Ape subterane

Ape de suprafaţă

Ape uzate

Determinarea compoziţiei chimice Explozivi brizanţi
Determinarea umidităţii Explozivi brizanţi
Determinarea stabilităţii chimice Explozivi brizanţi
Determinarea stabilităţii termice Explozivi brizanţi
Fitile detonante şi fitile de amorsare
Determinarea densităţii Explozivi brizanţi
Determinarea parametrilor de inflamabilitate (temperatură de autoaprindere, punct de inflamabilitate, limite de explozivitate) Gaze vapori şi lichide inflamabile

SERVICII

VERIFICARE PLANURI ZONARE EX

Zonarea Ex constă în stabilirea categoriei şi întinderii zonelor periculoase, în funcţie de probabilitatea prezenţei în spaţiul tehnologic a substanțelor periculoase, în condiţii de funcţionare normală şi anormală, dar previzibilă, a instalaţiilor tehnologice şi se efectuează în scopul alegerii corespunzătoare a echipamentelor electrice, precum şi pentru luarea măsurilor de securitate optime în vederea utilizării lor în condiţii de siguranţă în asemenea spaţii (arii) periculoase.

Verificarea planului de zonare Ex constă în:

–          Evaluarea documentației pusă la dispoziție de beneficiar;

–          Elaborare raport de verificare;

–          Consultanță.

 

Instruire şi certificare laboranţi analize gaze pentru industria extractivă

Analiza compoziţiei chimice a gazelor de mină prin intermediul metodei gaz-volumetrice, prezintă o importanţă deosebită pentru industria extractivă, pentru asigurarea securităţii lucrătorilor precum şi a locurilor de muncă.

În urma cursului laboranţii pentru analize gaze pentru industria extractivă, vor dobândi informaţii teoretice cu privire la proprietăţile fizico-chimice a gazelor, modul de colectare a probelor, eşantionarea, preparea soluţiilor utilizate pentru analiza fizico-chimică şi abilităţi practice pentru analiza compoziţiei chimice a aerului de mină prin intermediul metodei de analiză gaz-volumetrice, determinarea concentraţiei gazelor în urma anlizei, emiterea buletinului de analiză.

EVALUAREA RISCULUI DE EXPLOZIE

Evaluarea riscului  de explozie este un proces de apreciere (estimare) a riscului care apare în circumstanţele manifestării unui pericol de explozie, cu scopul de a da o dimensiune calitativ – cantitativă a acestui element.

Angajatorul are obligaţia de a evalua riscul de explozie în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi protecţiei bunurilor materiale şi a mediului înconjurător.

Scopul evaluării şi cunoaşterii riscului de explozie este de a fundamenta:

 • stabilirea măsurilor tehnice şi/sau organizatorice pentru prevenirea şi protecţia la explozie, respectând următoarele principii:

  • prevenirea formării atmosferelor explozive, sau în cazul în care natura activităţii nu permite aceasta,

  • evitarea aprinderii atmosferelor explozive, şi

  • limitarea efectelor unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii angajaţilor;

 • clasificarea locurilor de muncă unde pot apărea atmosfere explozive;

 • alegerea, conform reglementărilor în vigoare, a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere explozive.

Evaluarea riscului de explozie constă în:

–       Evaluare in situ;

–       Elaborare studiu de evaluare a riscului de explozie;

–       Consultanță.

ELABORARE FIȘE TEHNICE DE SECURITATE

Colectivul laboratorului Analize Fizico-Chimice elaborează fișe tehnice de securitate care corespund în totalitate cerinţelor de formă şi conţinut prescrise de actele normative relevante (REACH şi alte acte normative relevante).

Laboratorul dispune de proceduri acreditate pentru determinarea proprietăților fizico-chimice ale substanțelor (temperatură autoaprindere lichide/vapori inflamabili, punct de inflamabilitate lichide inflamabile, parametrii de explozivitate gaze/pulberi combustibile etc.)

Poate fi necesară întocmirea unei fişe tehnice de securitate, dacă:

 • substanţele/amestecurile la care, din anumite motive nu este disponibilă fişă tehnică de securitate pentru produsul respectiv;

 • substanţele/amestecurile sunt din producţie proprie.

Conducere

Dr. chim. Maria Prodan – Cercetător științific gr. III – Şef laborator

Tel. 0254/541621; 0254/541622; 0727/200772 (int. 117);

email: maria.prodan@insemex.ro

Colectiv:

Dr. ing. chim. Irina Nălboc – Cercetător științific gr. II;

Tel. 0254/541621; 0254/541622; 0731/390810 (int. 170);

email: irina.nălboc@insemex.ro


Drd. chim. Andrei Szolloși-Moța – Cercetător științific III;

Tel. 0254/541621; 0254/541622; 0731/390806 (int. 170);

email: andrei.szollosi@insemex.ro

Drd. fiz. Niculina – Sonia Șuvar

Tel. 0254/541621; 0254/541622; 0799/211676 (int. 170);

e-mail: sonia.suvar@insemex.ro

Asimina Toplician – tehnician;

Tel. 0254/541621; 0254/541622; (int. 188);