ORGANISME DE CERTIFICARE

Prezentare Organism Evaluare a Conformitatii Produselor

NOTIFIED BODY NB1809

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR

Pentru produsele aflate sub incidența directivelor europene:

–       Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”,

–       Directiva 2014/28/UE „Explozivi de uz civil”

–       Regulament 2016/425 „Echipamente individuale de protecţie”

–       Directiva 2013/29/UE  “privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice”

INSEMEX OEC este constituit în cadrul INCD INSEMEX Petroşani ca organism de certificare produse şi este condus de şeful organismului care este şi reprezentantul persoanei juridice INCD INSEMEX PETROŞANI.

INSEMEX-OEC este organizat şi funcţionează conform cerinţelor:

 • SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii
 • Legii 608/2001, republicata, cu modificările ulterioare (Legea nr. 50/2015)

INSEMEX-OEC a fost înfiinţat ca o entitate bine definită şi independentă, în structura organizatorică a INCD INSEMEX, pe baza Deciziei C.A. Nr. 2 / 21.03.2008. Sef INSEMEX OEC a fost numit Dr. Ing. George Artur Gaman prin decizia nr. 3 din 03/01/2018.

INSEMEX-OEC dispune de mijloacele necesare desfăşurării activităţii de evaluare şi certificare a conformităţii produselor din domeniul directivelor 2014/34/UE – ATEx (transpusă prin HG 245/2016), Directivei 2014/28/UE – Explozivi de uz civil (transpusa prin HG 197/2016), Directivei 2013/29/UE Articole pirotehnice (transpusă prin HG 1102/2014) si Regulamentului 2016/425 „Echipamente individuale de protecţie”.

Organismul de certificare produse  garantează următoarele principii:
– independenţă şi obiectivitate în procesul de certificare;
– competenţă tehnică şi integritate profesională
– imparţialitate în relaţiile cu producătorii
– confidenţialitate asupra produselor pentru care se evaluează conformitatea.
Prin sistemul propriu de certificare, organismul asigură şi garantează accesul tuturor producătorilor, nediscriminatoriu, în aceleaşi condiţii financiare şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura sa organizatorică şi funcţională, cât şi prin procedurile de evaluare şi certificare adoptate.

Personalul INSEMEX-OEC nu este angajat în nici o activitate care să contravină independenţei în raţionament sau în activităţile de evaluare a conformităţii, nefiind implicat în proiectarea, fabricarea, livrarea sau utilizarea produselor evaluate şi/sau certificate.

Principalele obiective ale INSEMEX-OEC privind calitatea sunt :

  1. Asigurarea conformităţii sistemului calităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17065: 2013 şi cu cerinţele RENAR, Organismul naţional de acreditare;

  2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de evaluare a conformităţii prin certificarea conformităţii produselor din domeniul reglementat de: Directiva 2014/34/UE – ATEx, Directiva 89/686/EEC – EIP, Directiva 2014/28/UE – Explozivi de uz civil, Directiva 2013/29/UE Articole pirotehnice.

  3. Obţinerea şi menţinerea acreditării, recunoaşterii interne şi internaţionale a organismului;

  4. Creşterea satisfacţiei clienţilor certificaţi şi a părţilor interesate;

  5. Funcţionarea organismului de certificare prin alocarea resurselor necesare;

  6. Instruirea continuă a personalului implicat în fazele procesului de evaluare a conformităţii  şi consolidarea prestigiului INSEMEX-OEC, prin profesionalismul acestuia ;

  7. Reducerea costurilor de funcţionare şi creşterea eficienţei activităţii.

  8. Asigurarea independenţei, obiectivitătii şi imparţialităţii personalului implicat în activitatea de evaluare a conformităţii şi certificare.

  9. Asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale, a rezultatelor activităţii specifice de certificare şi a dreptului de proprietate al clienţilor asupra rezultatelor.

  10. Asigurarea că personalul implicat în activitatea de evaluare a conformităţii şi certificare nu este implicat direct în proiectarea sau fabricarea produsului supus certificării, pentru a nu compromite imparţialitatea.

   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

   Click pentru a descărca Structura organizatorică.

Obiectul activităţii INSEMEX-OEC este evaluarea conformităţii în vederea certificării din punct de vedere al securităţii muncii pentru următoarele categorii de produse:
– „Echipamente” destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive însemnând maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, componente de control şi instrumentaţia din acestea, sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generării, transferului, stocării, măsurării, controlului sau transformării energiei folosite pentru prelucrarea materiei şi care pot iniţia o explozie prin propriile lor surse potenţiale de aprindere
– „Sisteme protectoare” destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive însemnând entităţi constructive destinate opririi imediate a exploziilor incipiente şi/sau limitării domeniului efectiv al flăcărilor de explozie şi presiunilor de explozie. Sistemele protectoare pot fi integrate în echipamente sau pot fi puse separat pe piaţă în sisteme autonome.
– „Componente” însemnând orice piesă esenţială pentru funcţionarea sigură a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, componente care nu au funcţie autonomă.
– „Echipamente individuale de protecţie” împotriva riscurilor legate de lucrul în atmosferă potenţial explozivă, cu substanţe explozive şi pentru activitatea minieră din subteran.
– „Echipamente” destinate industriei extractive 
– „Explozivi” destinaţi utilizării în domeniul civil, însemnând materii şi articole considerate ca fiind periculoase prin Recomandările Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase şi care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări
– „Mijloace ajutătoare la împuşcare” destinate utilizării în domeniul civil, însemnând mijloace de mecanizare a lucrărilor de împuşcare, de diagnosticare a circuitelor de împuşcare şi de declanşare a exploziilor.
– „Tehnici de împuşcare” aplicate în subteran, cariere şi lucrări de geniu civil.
– „Obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice”, definite la art. 5 din Normele tehnice la Legea 126/1995;
– „Echipamente neacţionate de un motor”, destinate aplicaţiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate în exteriorul clădirilor şi care contribuie la expunerea la zgomote în mediu înconjurător.

Produsele certificate de INSEMEX-OEC, în cadrul serviciului SECEEx se regăsesc în “Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor din economia naţională CAEN, aprobată prin Ordinul nr. 337/20.04.2007 reprezentate prin următoarele coduri: 1320; 1392; 14; 1391, 1511, 1520, 22, 2443, 2453, 28, 27, 2630, 2611, 2620, 2640, 2670, 2660, 3250, 3313, 3314, 3320, 2651, 293, 3319, 2599, 30, 31, 321, 3220, 3230, 3240, 3315,

Produsele certificate de INSEMEX-OEC, în cadrul serviciului SECEMTI se regăsesc în “Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor din economia naţională CAEN”, aprobată prin Ordinul nr. 337/20.04.2007 reprezentate prin următoarele coduri: 2051, 05, 06, 07, 08, 09, 4120, 42, 43, 0240, 24, 8425, 1392, 1412, 1624, 2573, 9002, 9329, 7490, 2591.

INCD INSEMEX  nu este implicat în activităţi de fabricare sau comercializare explozivi, proiectare / fabricarea produselor din domeniul de certificare.

Click pentru a descărca Lista domeniilor de competenţă în domeniul reglementat.

Click pentru a descărca Lista domeniilor de competenţă în domeniul voluntar.

INSEMEX-OEC poate fi contactat prin:

Telefon: (+4) 0254 541621, (+4) 0254 541622 ; (+4) 0254 541561 (Poligon)
Fax: (+4) 0254  546277;
E-mail: insemex@insemex.ro;
Web: https://www.insemex.ro.

SECEEx


SErviciul de Certificare Echipamente Ex

1. Obiectul activităţii INSEMEX-OEC SECEEx este evaluarea conformităţii în vederea certificării pentru produse acoperite de:

– Directiva ATEX (2014/34/UE-HG 245/2016);

– Regulamentul 2016/425

2. Recunoastere RENAR;

ATEx Nr. certificat: ON 046 Data emiterii: 11.05.2016 – Data expirarii: 10.05.2020

EIP  Nr. certificat: ON 064 Data emiterii: 25.05.2017 – Data expirarii: 20.04.2018

3. Notificat la Bruxeles NB 1809

Lista echipamentelor certificate 2010

Lista echipamentelor certificate 2011 – semestrul I

Lista echipamentelor certificate 2011 – semestrul II

Lista echipamentelor certificate 2012 – semestrul I

Lista echipamentelor certificate 2012 – semestrul II

Notificari 2012 – semestrul II

Decizii inregistrare 2012 – semestrul II

Lista echipamentelor certificate 2013 – trimestrul III

Lista echipamentelor certificate 2014 – semestrul I

Decizii inregistrare 2014 – semestrul I

Notificari 2014 – semestrul I

Lista echipamentelor certificate 2014 – semestrul II

Decizii inregistrare 2014 – semestrul II

Notificari 2014 – semestrul II

Lista echipamentelor certificate 2015 – semestrul I

Decizii inregistrare 2015 – semestrul I

Lista echipamentelor certificate 2015 – semestrul II

Decizii inregistrare 2015 – semestrul II

Notificari 2015 – semestrul II

Lista echipamentelor certificate 2016 – semestrul I

 Lista echipamentelor certificate 2016 – semestrul II

 Decizii inregistrare 2016 – semestrul II

 Notificari 2016 – semestrul II

Decizii inregistrare 2017 – semestrul I

Lista echipamentelor certificate 2017 – semestrul I

Decizii inregistrare 2017 – semestrul II

Lista echipamentelor certificate 2017 – semestrul II

Domeniul de competenţă (.doc)

Evaluare în vederea certificării şi certificare pentru:

Directiva ATEX (2014/34/UE-HG 245/2016)

– Echipamente grupa II, categoria 3;

– Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare;

– Sisteme protectoare autonome;

– Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2;

– Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2

– Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2;

– Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2.

Directiva EIP (89/686/EEC-HG 115/2004 cu modificările ulterioare din HG 809/2005)

– Echipament individual de protecţie a capului împotriva riscurilor mecanice;

– Echipament individual de protecţie a capului împotriva temperaturii [temperatura < 100°C];

– Echipament individual de protecţie a capului împotriva riscurilor electrice;

– Echipament individual de protecţie a mâinii şi a bratului împotriva riscurilor mecanice;

– Echipament individual de protecţie a mâinii şi a bratului împotriva temperaturii [temperatura < 100°C];

– Echipament individual de protecţie a mâinii şi a bratului împotriva riscurilor electrice;

– Echipamente care asigura de protectia mâinii şi a bratului împotriva agentilor chimici;

– Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva riscurilor mecanice;

– Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva temperaturii [temperatura < 100°C];

– Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva riscurilor electrice;

– Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva agentilor chimici;

– Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbracaminte) împotriva riscurilor mecanice;

– Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbracaminte) împotriva temperaturii [temperatura < 100°C];

– Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbracaminte) împotriva riscurilor electrice;

– Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbracaminte) împotriva agentilor chimici;

– Echipament individual de protecţie respiratorie;

– Echipamente individuale de protecţie pentru industria minieră, atmosfere toxice sau potentiale explozive şi pompieri;

SECEMTI


Este notificat la nivel european în iunie 2007, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Direcitvei 2014/28/UE – explozivi de uz civil.

Este notificat la nivel european din mai 2015, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Directivei 2013/29/UE – privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice

Satisface cerinţele SR EN 17065:2013 şi este competent să realizeze activităţi deevaluare a conformităţii explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice

Recunoastere RENAR;

Explozivi de uz civil Nr. certificat: ON 045 Data emiterii: 22.060.2016 – Data expirarii: 21.04.2020

Articole pirotehnice  Nr. certificat: ON 035 Data emiterii: 29.04.2015 – Data expirarii: 28.04.2019

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2014/28/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 197 din 23 martie 2016.

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2013/29/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 1102/10 decembrie 2014

Evaluarea conformităţii se realizează prin încercări conform Standardelor armonizate pe domeniul Directivei 2014/28/UE şi al Directivei 2013/29/UE

EVALUARE A CONFORMITĂŢII

       Conform Directivei 2014/28/UE

       Conform Directivei 2013/29/UE

Examinare EC de tip (modulul B)

Examinare EC de tip (modulul B)

Conformitatea cu tipul (modulul C2)

Conformitatea cu tipul (modulul C2)

Asigurarea calităţii producţiei (modulul D)

Asigurarea calităţii producţiei (modulul D)

Asigurarea calităţii produsului (modulul E)

Asigurarea calităţii produsului (modulul E)

Verificarea produsului (modulul F)

Verificarea unităţii de produs (modulul G)

Verificarea unităţii de produs (modulul G)

Aigurarea totală a calităţii (modulul H)

STANDARDELOR

SR EN 13857 Explozivi pentru uz civil: Terminologie;

SR EN 13630 Explozivi pentru uz civil: Fitile detonante şi fitile de amorsare;

SR EN 13631 Explozivi pentru uz civil: Explozivi brizanţi;

SR EN 13763 Explozivi pentru uz civil: Capse detonante şi relee întârzietoare;

SR EN – 15947: partea 1-5: Articole pirotehnice, artificii, cat. 1, 2 şi 3.

LEGISLAŢIE

Directiva 2014/28/UE din 26 februarie 2014 privind privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

Hotărârea Guvernului nr. 197 din 23 martie 2016 privind privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2013/29/UE din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

Hotărârea Guvernului 1102 din 10 decembrie 2014 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

Evaluarea conformităţii explozivilor fabricaţi în situ (la locul de utilizare).

Evaluarea conformităţii tehnicilor de împuşcare cu asigurarea seismoprotecţiei obiectivelor din arealul limitrof.

Evaluarea conformităţii mijloacelor ajutătoare la efectuarea lucrărilor de împuşcare

Legea 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare.

Norme Tehnice la Legea 126/1995 privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Ghid de bună practică pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive.

Dr. Ing. Edward Gheorghiosu
Șef SECEMTI – Serviciu pentru Certificare Explozivi, Mijloace Ajutatoare și Tehnici de Împușcare
Mobil: +40 731 320757
E-mail: edward.gheorghiosu@insemex.ro
insemex@insemex.ro