Registru de evidenta a rezultatelor cercetarii

Nr.

crt.

Program/

Număr contract/proiect

Denumire proiect

NUCLEU

 contract nr.

  22 N /2016

Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea omului şi a mediului, având la bază cunoaşterea, evaluarea şi elaborarea de soluţii pentru diminuarea factorilor de risc / PROMINEX
1. PN 16 43 01 01 Studiul cerinţelor şi procedurilor pentru elaborarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor.
2. PN 16 43 01 02 Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării echipamentului de curenți slabi în concordanță cu cerințele IECEx.
3. PN 16 43 01 03 Software pentru stabilirea parametrilor specifici instalațiilor de ventilare industrială.
4. PN 16 43 01 04 Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu antideflagrante şi cu tip de protecţie securitate mărită.
5. PN 16 43 01 06 Evaluarea riscului de expunere ocupațională a lucrătorilor la pulberile inhalabile de lemn și stabilirea  dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă.
6. PN 16 43 01 09 Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive pentru componentele mici din cadrul echipamentelor protejate la explozie.
7. PN 16 43 01 10 Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale prin stabilirea influenţei frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mişcării particulelor solului.
8. PN 16 43 01 11 Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de vedere al preciziei de întârziere şi al vitezei de detonaţie.
9. PN 16 43 01 12 Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /inflamabile /explozive.
10. PN 16 43 01 13 Implementare tehnologie în vederea efectuării încercărilor mecanice pentru duliile filetate ale corpurilor de iluminat şi pentru materialele electroizolante ale bornelor de conexiune din echipamentele electrice cu tip de protecţie securitate mărită “e”/
11. PN 16 43 01 14 Dezvoltarea capacităţii laboratorului de mediu prin achiziţionarea unui sistem de analiză a  vibraţiilor transmise clădirilor afectate de traficul rutier greu.
12. PN 16 43 01 15 Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin utilizarea unui program specializat în vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare.
13. PN 16 43 01 16 Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu privind determinarea de monoxid de carbon din mediul înconjurator (imisii).
14. PN 16 43 02 02 Cercetări privind rolul catalitic al microelementelor în oxidarea cărbunelui, ca centre active, prin formare de combinaţii complexe-transportori de oxigen, în vederea identificării unor noi soluţii de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană.
15. PN 16 43 02 03 Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanță în activitatea de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile.
16. PN 16 43 02 04 Metodologie privind analiza grafică în sistem 3D a  mediilor potențial explozive care interacționează cu sistemele de ventilație industrială.
17. PN 16 43 02 05 Cercetări privind creșterea gradului de siguranță la instalațiile de încercare a explozivilor de siguranță antigrizutoși.
18. PN 16 43 02 06 CERCETĂRI PRIVIND MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA METODEI DE TESTARE A MATERIALELOR DE PROTECŢIE ANTISCÂNTEI DESTINATE UTILIZĂRII IN ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE
19. PN 16 43 02 07 Cercetări privind viteza de detonație la diferite tipuri de explozivi.
20. PN 16 43 02 08 Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu pericol de formare a atmosferelor explozive şi / sau toxice.
21. PN 16 43 02 09 Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului calității pentru laboratoarele de încercări din cadrul INSEMEX-GLI.
22. PN 16 43 02 11 Dezvoltarea instalatiei de incercari in amestecuri explozive, in vederea efectuarii incercarilor de tip specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante de mari dimensiuni.
23. PN 16 43 02 13 Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a parametrilor aerodinamici la nivelul unei staţii principale de ventilaţie.
24. PN 16 43 02 14 Cercetări privind riscul de explozie generat de electricitatea statică în prezența atmosferelor explozive. 
25. PN 16 43 02 15 Cercetări privind creșterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor de uz civil.
26. PN 16 43 02 16 Dezvoltarea capacității de încercare pentru echipamentele destinate utilizării în mediu umed având ca tip de protecție încapsulare ”m”.
    27. PN 16 43 02 19 Dezvoltarea metodelor de încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză Kjeldahl – în vederea studierii și determinării conținutului de azot în produse lichide şi solide.
28. PN 16 43 02 20 Cercetări privind modernizarea facilitățiilor tehnice și informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician.
29. PN 16 43 02 21 Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice    generate de lucrările de împuşcare din cariere.
30. PN 16 43 02 23 Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora.
31. PN 16 43 03 01 Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând efectul Schlieren.
32. PN 16 43 03 02 Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu.
33. PN 16 43 03 03 CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA MODELĂRILOR COMPUTERIZATE ALE INCENDIILOR, UTILIZÂND SISTEME HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING).
34. PN 16 43 03 04 Cercetări privind influența factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în timpul testării la funcționare a articolelor pirotehnice.
    35. PN 16 43 03 05 Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea ce priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare.
   36. PN 16 43 03 06 Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la impact a echipamentelor electrice protejate la explozie.
   37. PN 16 43 03 07 Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în evenimente de tip incendiu/explozie.

Nr.

crt.

COD PROIECT

DENUMIRE PROIECT

1

PN 16 43 01 05

Creşterea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de încercare a rezistenţei la agenţi chimici pentru aparatura electrică de Grupa I destinată utilizării în atmosfere explozive.

2

PN 16 43 01 07

Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor galvanice şi bateriilor destinate echipamentelor electrice având ca tip de protecţie securitate intrinsecă „i”.

3

PN 16 43 01 08

Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice ce actioneaza ventilatoare care functioneaza in admosfere explozive cu gaze, vapori, ceturi si prafuri.

4

PN 16 43 02 01

Metodologie de stabilire a construcţiilor de aeraj critice la nivelul unei reţele complexe de aeraj.

5

PN 16 43 02 10

Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi îndoire simultană a cablurilor electrice miniere.

6

PN 16 43 02 12

Metodologie pentru determinarea debitului de aer la nivelul unei instalații de ventilație industrială.

7

PN 16 43 02 17

Creşterea capacităţii de pregătire teoretică şi practică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de protecţie chimică.

8

PN 16 43 02 18

Cercetări privind identificarea unui traseu optim de antrenament a personalului de intervenţie şi salvare în spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai acestora.

9

PN 16 43 02 22

Metode noi  pentru calcularea volumului de dispersie a gazelor combustibile în vederea  clasificarii ariilor periculoase.

Nr.

crt.

Program/

Număr contract/proiect

Denumire proiect

NUCLEU

Ctr. 45 N/2007

Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR

1.

PN 07 45 01 34

Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea unui echipament performant de măsurare şi analiză a SO2.

2.

PN 07 45 01 35

Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor.

3.

PN 07 45 01 36

Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea hărţilor de dispersie a poluanţilor atmosferici.

4.

PN 07 45 01 37

Stabilirea influenţei tirajului natural asupra repartiţiei debitelor de aer în reţeaua de aeraj.

5.

PN 07 45 01 38

Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele de referinţă în vederea determinării imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate.

6.

PN 07 45 01 40

Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice, in vederea creşterii nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale.

7.

PN 07 45 01 41

Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul.

8.

PN 07 45 01 43

Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate prin conducte.

9.

PN 07 45 02 51

Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi regulamentelor de acordare prim ajutor pentru intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile cu cele existente pe plan european.

10.

PN 07 45 02 52

Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele complexe de aeraj.

11.

PN 07 45 02 53

Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui.

12.

PN 07 45 02 54

Modernizarea standului de încercări din cadrul laboratorului în vederea efectuării testelor în amestecuri explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă în timpul funcţionării acestora.

13.

PN 07 45 02 55

Cercetări privind sensibilitatea amestecurilor explozive, a capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole la descărcări electrostatice.

14.

PN 07 45 02 56

Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon de antrenament in spatii inchise.

15.

PN 07 45 02 57

Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare la torsiune şi îndoire simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile.

16.

PN 07 45 02 58

Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu preţ de cost scăzut (zeoliti proveniti din tufurile vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al apelor de mină încărcate cu poluanţi metalici toxici.

17.

PN 07 45 02 59

Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a capselor detonante electrice.

18.

PN 07 45 02 60

Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi.

19.

PN 07 45 02 61

Reducerea poluării solurilor contaminate cu metale grele de activităţile industriale prin bioremediere.

20.

PN 07 45 02 62

Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de suprafaţă.

21.

PN 07 45 02 63

Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor în vederea testării personalului de intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată.

22.

PN 07 45 02 64

Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare.

23.

PN 07 45 02 65

Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.

24.

PN 07 45 02 66

Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex  de Curenţi Slabi prin studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele electrice cu tip de protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă.

25.

PN 07 45 02 67

Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile.

26.

PN 07 45 02 68

Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT pentru prelevarea din loturi de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz civil/articole pirotehnice.

27.

PN 07 45 03 23

Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de presiune la exploziile de aer gaz în tubul de şoc.

28.

PN 07 45 03 24

Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a norilor de praf combustibil în vederea creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale.

29.

PN 07 45 03 25

Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de discretizare în rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor computerizată.

30.

PN 07 45 03 26

Cercetări privind implementarea unui sistem electronic de monitorizare armonizat pentru identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil.

31.

PN 07 45 03 27

Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară redusă, în vederea stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieşire.

32.

PN 07 45 03 28

Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aer-metan/aer-metan-praf de cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor antigrizutoşi în standul de încercări din Poligonul de explozivi.

33.

PN 07 45 03 29

Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din punct de vedere al capacităţii relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon.

Nr.

crt.

Program/

Număr contract/proiect

Denumire proiect

NUCLEU

Ctr. 45 N/2007

Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR cod PN 07 45

1.

PN 07450123

Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de încercare la şoc termic şi de încercare la răsucire pentru traversări.

2.

PN 07450124

Cresterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea mentenantei actionarilor electrice cu motoare in constructie antiexploziva destinate utilizarii in atmosfere potential explozive.

3.

PN 07450127

Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi degradării echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării conformităţii acestora.

4.

PN 07450128

Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil, în vederea prevenirii efectelor nedorite induse.

5.

PN 07450129

Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de toxicologie privind determinările de radiaţii electromagnetice la locurile de muncă.

6.

PN 07450130

Studiul influenţei umidităţii amestecului de încercare asupra sensibilităţii eclatorului.

7.

PN 07450131

Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4.

8.

PN 07450132

Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări în atmosfere explozive prin elaborarea tehnologiei de verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la impulsuri de curent.

9.

PN 07450234

Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de mediu privind determinările de compuşi organici volatili din emisii.

10.

PN 07450235

Modelarea numerică a reţelelor de aeraj minier, utilizând analiza CFD prin intermediul pachetului software ANSYS Multipysics.

11.

PN 07450236

Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc ai echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

12.

PN 07450237

Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin utilizarea metodei calorimetrice.

13.

PN 07450241

Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului antropic asupra mediului.

14.

PN 07450242

Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile.

15.

PN 07450243

Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

16.

PN 07450245

Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în subteran după producerea unei explozii în scopul protejării lucrătorilor.

17.

PN 07450246

Optimizarea simulării computerizate a exploziilor amestecurilor aer-metan prin intermediul aplicaţiilorANSYS CFX şi FLUENT.

18.

PN 07450247

Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice echipamentelor pentru protecţia mâinii.

19.

PN 07450248

Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice /explozive/inflamabile cu cele existente pe plan mondial prin includerea de metode moderne de localizare a persoanelor accidentate prin utilizarea tehnicii de termoviziune.

20.

PN 07450250

Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru testarea cablurilor electrice miniere şi accesoriile acestora – PSDCEA.

21.

PN 07450319

Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor generate de explozii prin elaborarea de instrumente procedurate.

22.

PN 07450320

Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de vedere al parametrilor de explozivitate specifici, în scopul creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare Insemex.

23.

PN 07450321

Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma modernizării standului experimental „tub de şoc” pentru amestecuri explozive gazoase.

24.

PN 07450322

Tehnologie privind verificarea rezistenţei la presiune hidrostatică a capselor detonante.

Nr.

crt.

Program/

Număr contract/proiect

Denumire proiect

NUCLEU

Ctr. 45 N/2007

Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR cod PN 07 45

1.

PN 07450118

Model generalizat de prognoză a riscului de expunere a lucrătorilor  la vibraţii profesionale, specific activităţilor desfăşurate în mediu potenţial exploziv şi/sau toxic.

2.

PN 07450119

Aplicaţie informatică în vederea înregistrării presiunii de explozie, dezvoltată în timpul încercării în amestecuri explozive a aparaturii cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă „d”.

3.

PN 07450120

Studiul cerinţelor de securitate şi stabilirea criteriilor de performanţă pentru aparatura electrică de detecţie gaze combustibile din locuinţe.

4.

PN 07450121

Ghid pentru  evaluarea instalatiilor, a echipamentelor portabile,  EIP si pardoselilor din spatii cu gaze, vapori , ceturi sau pulberi inflamabile in aer, din punct de vedere al pericolului de explozii.

5.

PN 07450122

Elaborarea tehnologiei pentru determinarea sensibilităţii la şocul de explozie a bunurilor periculoase, clasa 1 potrivit clasificării din recomandările naţiunilor unite, în vederea expertizării sau încadrării, în conformitate cu acestea.

6.

PN 07450123

Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de încercare la şoc termic şi de încercare la răsucire pentru traversări..

7.

PN 07450124

Cresterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea mentenantei actionarilor electrice cu motoare in constructie antiexploziva destinate utilizarii in atmosfere potential explozive.

8.

PN 07450125

Optimizarea procesului de evaluare a conformităţii pentru cabine ventilate mobile/semistaţionare, cu sau fără sursă internă de degajare de substanţe inflamabile, în vederea stabilirii cerinţelor constructive şi de integrare a securităţii la explozie.

9.

PN 07450126

Procedură de determinare a parametrilor de mediu privind hidrocarburile aromatice polinucleare, cu ajutorul cromatografului de gaze cuplat la spectrometrul de masă.

10.

PN 07450127

Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi degradării echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării conformităţii acestora.

11.

PN 07450225

Simularea computerizată a exploziilor amestecurilor de aer – gaz inflamabil, produse în spaţii închise.

12.

PN 07450226

Elaborarea de măsuri de prevenire şi reducere a concentraţiilor de pulberi în suspensie şi gaze în medii cu pericol de explozie şi/sau toxicitate din cadrul centralelor termoelectrice conform celor mai bune practici europene în domeniu.

13.

PN 07450227

Dezvoltarea de tehnici vizând evaluarea riscului profesional de expunere la azbest la locurile de muncă din industrie şi elaborarea soluţiilor de prevenire şi reducere a acestuia.

14.

PN 07450228

Studiul fenomenelor tranzitorii la nivelul staţiei principale de ventilaţie, generate de exploziile subterane.

15.

PN 07450229

Dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare pentru aparatele de iniţiere a circuitului de împuşcare (explozoare) utilizate in atmosfere explozive.

16.

PN 07450230

Cercetări privind aspecte legate de structurarea efortului fizic şi psihosocial în vederea optimizării procesului de antrenament al personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile.

17.

PN 07450232

Cercetări privind identificarea de noi indici de foc utilizabili în condiţiile aplicării tehnologiei de inertizare cu azot.

18.

PN 07450233

Metodologie pentru verificarea instalaţiilor de ventilare care funcţionează sau vehiculează medii potenţial explozive şi/sau toxice.

19.

PN 07450234

Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de mediu privind determinările de compuşi organici volatili din emisii.

20.

PN 07450235

Modelarea numerică a reţelelor de aeraj minier, utilizând analiza CFD prin intermediul pachetului software ANSYS Multipysics.

21.

PN 07450236

Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc ai echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

22.

PN 07450237

Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin utilizarea metodei calorimetrice.

23.

PN 07450238

Modernizarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin integrarea în poligonul de antrenament a acestora a unui ansamblu de monitorizare continua a modificărilor de puls şi a nivelului de oxigen în sânge.

24.

PN 07450239

Modernizarea infrastructurii laboratorului de încercări pentru determinarea concentraţiilor de gaze sub formă de aerosoli, din circuitul de evacuare a efluentului, aferente instalaţiilor mari de ardere.

25.

PN 07450240

Realizarea unui ghid pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială

26.

PN 07450241

Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului antropic asupra mediului.

27.

PN 07450242

Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile.

28.

PN 07450243

Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

29.

PN 07450244

Aplicaţie software pentru calculul parametrilor funcţionali aferenţi ventilatoarelor miniere şi trasarea curbelor caracteristice acestora.

30.

PN 07450308

Implementarea standardelor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare a pulberilor propulsoare utilizate la fabricaţia muniţiilor de uz civil.

31.

PN 07450309

Dezvoltarea logisticii de laborator prin realizarea unui stand de încercarea capselor detonante, pentru determinarea capacităţii de iniţiere.

32.

PN 07450310

Determinarea parametrilor de explozivitate specifici amestecurilor aer-substanţe inflamabile, în condiţii iniţiale prestabilite, in scopul expertizării evenimentelor de tip explozie.

33.

PN 07450311

Performantizarea logisticii pentru evaluarea în poligon şi in situ, a dinamicii detonaţiei explozivilor de uz civil.

34.

PN 07450312

Realizarea documentaţiei sistemului de management al calităţii pentru laboratorul de încercări multisite INSEMEX LI-MS – LIEx, LETI, LIM, LERZ, în vederea acreditării RENAR.

35.

PN 07450316

Tehnologie pentru determinarea ratei de ardere a articolelor pirotehnice de scenă.

36.

PN 07450317

Elaborarea tehnologiei de determinare a stabilităţii termice a explozivilor.

37.

PN 07450318

Studierea exploziei sistemului gaz combustibil-aer la temperatura si presiune ambianta, in prezenta unor adaosuri inerte, în vederea creşterii capacităţii de expertiza in domeniul exploziilor.