ORGANISME DE CERTIFICARE

Prezentare Organism Evaluare a Conformitatii Produselor

NOTIFIED BODY NB1809

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR

Pentru produsele aflate sub incidența directivelor europene:

–       Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”,

–       Directiva 2014/28/UE „Explozivi de uz civil”

–       Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de protecţie”

–       Directiva 2013/29/UE  “privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice”

INSEMEX OEC este constituit în cadrul INCD INSEMEX Petroşani ca organism de certificare produse şi este condus de şeful organismului care este şi reprezentantul persoanei juridice INCD INSEMEX PETROŞANI.

INSEMEX-OEC este organizat şi funcţionează conform cerinţelor:

 • SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii
 • Legii 608/2001, republicata, cu modificările ulterioare (Legea nr. 50/2015)

INSEMEX-OEC a fost înfiinţat ca o entitate bine definită şi independentă, în structura organizatorică a INCD INSEMEX, pe baza Deciziei C.A. Nr. 2 / 21.03.2008 şi a fost numit ca şef OEC  Directorul General.

INSEMEX-OEC dispune de mijloacele necesare desfăşurării activităţii de evaluare şi certificare a conformităţii produselor din domeniul directivelor 2014/34/UE – ATEx (transpusă prin HG 245/2016), Directivei 89/686/EEC – EIP (transpusa prin HG 115/2004), Directivei 2014/28/UE – Explozivi de uz civil (transpusa prin HG 197/2016), Directivei 2013/29/UE Articole pirotehnice (transpusă prin HG 1102/2014).

Organismul de certificare produse  garantează următoarele principii:
– independenţă şi obiectivitate în procesul de certificare;
– competenţă tehnică şi integritate profesională
– imparţialitate în relaţiile cu producătorii
– confidenţialitate asupra produselor pentru care se evaluează conformitatea.
Prin sistemul propriu de certificare, organismul asigură şi garantează accesul tuturor producătorilor, nediscriminatoriu, în aceleaşi condiţii financiare şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura sa organizatorică şi funcţională, cât şi prin procedurile de evaluare şi certificare adoptate.

Personalul INSEMEX-OEC nu este angajat în nici o activitate care să contravină independenţei în raţionament sau în activităţile de evaluare a conformităţii, nefiind implicat în proiectarea, fabricarea, livrarea sau utilizarea produselor evaluate şi/sau certificate.

Principalele obiective ale INSEMEX-OEC privind calitatea sunt :

  1. Asigurarea conformităţii sistemului calităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17065: 2013 şi cu cerinţele RENAR, Organismul naţional de acreditare;

  2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de evaluare a conformităţii prin certificarea conformităţii produselor din domeniul reglementat de: Directiva 2014/34/UE – ATEx, Directiva 89/686/EEC – EIP, Directiva 2014/28/UE – Explozivi de uz civil, Directiva 2013/29/UE Articole pirotehnice.

  3. Obţinerea şi menţinerea acreditării, recunoaşterii interne şi internaţionale a organismului;

  4. Creşterea satisfacţiei clienţilor certificaţi şi a părţilor interesate;

  5. Funcţionarea organismului de certificare prin alocarea resurselor necesare;

  6. Instruirea continuă a personalului implicat în fazele procesului de evaluare a conformităţii  şi consolidarea prestigiului INSEMEX-OEC, prin profesionalismul acestuia ;

  7. Reducerea costurilor de funcţionare şi creşterea eficienţei activităţii.

  8. Asigurarea independenţei, obiectivitătii şi imparţialităţii personalului implicat în activitatea de evaluare a conformităţii şi certificare.

  9. Asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale, a rezultatelor activităţii specifice de certificare şi a dreptului de proprietate al clienţilor asupra rezultatelor.

  10. Asigurarea că personalul implicat în activitatea de evaluare a conformităţii şi certificare nu este implicat direct în proiectarea sau fabricarea produsului supus certificării, pentru a nu compromite imparţialitatea.

   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

   Click pentru a descărca Structura organizatorică.

Obiectul activităţii INSEMEX-OEC este evaluarea conformităţii în vederea certificării din punct de vedere al securităţii muncii pentru următoarele categorii de produse:
– „Echipamente” destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive însemnând maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, componente de control şi instrumentaţia din acestea, sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generării, transferului, stocării, măsurării, controlului sau transformării energiei folosite pentru prelucrarea materiei şi care pot iniţia o explozie prin propriile lor surse potenţiale de aprindere
– „Sisteme protectoare” destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive însemnând entităţi constructive destinate opririi imediate a exploziilor incipiente şi/sau limitării domeniului efectiv al flăcărilor de explozie şi presiunilor de explozie. Sistemele protectoare pot fi integrate în echipamente sau pot fi puse separat pe piaţă în sisteme autonome.
– „Componente” însemnând orice piesă esenţială pentru funcţionarea sigură a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, componente care nu au funcţie autonomă.
– „Echipamente individuale de protecţie” împotriva riscurilor legate de lucrul în atmosferă potenţial explozivă, cu substanţe explozive şi pentru activitatea minieră din subteran.
– „Echipamente” destinate industriei extractive 
– „Explozivi” destinaţi utilizării în domeniul civil, însemnând materii şi articole considerate ca fiind periculoase prin Recomandările Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase şi care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări
– „Mijloace ajutătoare la împuşcare” destinate utilizării în domeniul civil, însemnând mijloace de mecanizare a lucrărilor de împuşcare, de diagnosticare a circuitelor de împuşcare şi de declanşare a exploziilor.
– „Tehnici de împuşcare” aplicate în subteran, cariere şi lucrări de geniu civil.
– „Obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice”, definite la art. 5 din Normele tehnice la Legea 126/1995;
– „Echipamente neacţionate de un motor”, destinate aplicaţiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate în exteriorul clădirilor şi care contribuie la expunerea la zgomote în mediu înconjurător.

Produsele certificate de INSEMEX-OEC, în cadrul serviciului SECEEx se regăsesc în “Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor din economia naţională CAEN, aprobată prin Ordinul nr. 337/20.04.2007 reprezentate prin următoarele coduri: 1320; 1392; 14; 1391, 1511, 1520, 22, 2443, 2453, 28, 27, 2630, 2611, 2620, 2640, 2670, 2660, 3250, 3313, 3314, 3320, 2651, 293, 3319, 2599, 30, 31, 321, 3220, 3230, 3240, 3315,

Produsele certificate de INSEMEX-OEC, în cadrul serviciului SECEMTI se regăsesc în “Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor din economia naţională CAEN”, aprobată prin Ordinul nr. 337/20.04.2007 reprezentate prin următoarele coduri: 2051, 05, 06, 07, 08, 09, 4120, 42, 43, 0240, 24, 8425, 1392, 1412, 1624, 2573, 9002, 9329, 7490, 2591.

INCD INSEMEX  nu este implicat în activităţi de fabricare sau comercializare explozivi, proiectare / fabricarea produselor din domeniul de certificare.

Click pentru a descărca Lista domeniilor de competenţă în domeniul reglementat.

Click pentru a descărca Lista domeniilor de competenţă în domeniul voluntar.

INSEMEX-OEC poate fi contactat prin:

Telefon: (+4) 0254 541621, (+4) 0254 541622 ; (+4) 0254 541561 (Poligon)
Fax: (+4) 0254  546277;
E-mail: insemex@insemex.ro;
Web: https://www.insemex.ro.