Directii de Cercetare

Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:

Securitate și sănătate în muncă;

Protecția mediului;

Explozii de gaze/vapori/pulberi combustibile;

Medii explozive și/sau toxice datorate substanțelor chimice periculoase;

Explozivi de uz civil.

 • Aerajul minier;

 • Aeraj şi ventilației industriale;

 • Gazelor explozive și toxice;

 • Focurilor și incendiilor subterane;

 • Măsuri de prevenire şi combatere a fenonenului de combustie spontană;

 • Proiectarea şi optimizarea reţelelor de aeraj general;

 • Proiectarea şi optimizarea reţelelor de aeraj auxiliar;

 • Proiectarea, optimizarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială;

 • Studiul regimului gazodinamic la nivelul reţelei de lucrări miniere în restrângere şi/sau închidere;

 • Posibilităţi de valorificare superioară a gazelor combustibile cantonate în zăcământ.

 • Dezvoltarea de parteneriate de cercetare între institute, ca baza a unui transfer tehnologic eficient si adecvat;

 • Dezvoltarea de parteneriate între unitati de cercetare si organizatii diverse, în scopul largirii posibilitatilor de transfer tehnologic;

 • Dezvoltarea de proiecte (în cadrul programelor naţionale si internationale), în domeniile aerajului minier, metodelor de prevenire şi combatere a fenomenelor şi dezastrelor miniere. 

Activitatea desfăşurată în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale se înscrie în domeniul realizării de cercetări ştiinţifice (fundamentale şi aplicative), transfer tehnologic şi alte servicii de specialitate, efectuate în condiţii optime de calitate, cu rezultate performante în ceea ce priveşte posibilităţile de valorificare, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea gradului de securitate şi sănătate în muncă.

De asemenea, se urmăreşte să se asigure o dezvoltarea continuă a domenilor de activitate, în vederea satisfacerii la un nivel calitativ ridicat a tuturor solicitărilor din partea agenţilor economici beneficiari, în strânsă concordanţă cu modificările legislative produse ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.

În cadrul departamentului se desfășoară următoarele tipuri de activități;
– cercetare -dezvoltare (aplicativă);
– încercări de laborator /experimentări;
– asistenţă tehnică;
– servicii de specialitate;
– consultanţă;
– instruire personal;
– diseminarea rezultatelor;
– transfer tehnologic.
– securitate şi sănătate în muncă
– medii (atmosfere) explozive
– explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile
– substanţe şi preparate chimice periculoase
– procese chimice care pot genera explozii în instalaţii tehnologice

Din cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale fac parte următoarele entităţi şi anume:

Șef Department – dr. ing. Cioclea Doru
Şef Laborator S.M.V.I – dr.ing. Cioclea Doru
Şef Laborator A.F.C. – dr. chimist Prodan Maria

Departamentul Securitatea Resurselor Minerale